close
Komende zaterdag: Extra inspiratiedagenarrow_forward

Algemene voorwaarden

Definities

Eijgelaar Gedenken: Carlsonstraat 11 , 8263 CA KAMPEN, 038-3312175. Afnemer: de (rechts)persoon die via internet, telefoon of mail een bestelling heeft geplaatst of andere overeenkomst is aangegaan met Eijgelaar Gedenken

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven en overeenkomsten die tot stand komen tussen de afnemer en Eijgelaar Gedenken en op alle bestellingen die door de afnemer worden geplaatst. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden accepteert. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de afnemer, inkoopvoorwaarden daaronder begrepen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Plaatsing bestelling

Afnemers kunnen via internet één of meer bestellingen plaatsen. Wanneer u een bestelling plaatst gaan wij er vanuit dat u aangegeven product wenst te ontvangen. Bestellingen kunnen uitsluitend worden geplaatst door personen van 18 jaar en ouder. Na plaatsing ontvangt u een email ter bevestiging met daarin uw bestelnummer (bovenaan), het totaalbedrag (inclusief verzendkosten) en de betalingsvoorwaarden. Controleer uw email adres op correctheid wanneer u de bestelling plaatst.

Onze artikelen worden via handenarbeid vervaardigd. Daarom dienen de vermelde afmetingen (cm of mm) slechts als benaderend beschouwd te worden. Kleine afwijkingen kunnen daarom geen aanleiding tot klacht geven.

Annulering bestelling/ Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Eijgelaar Gedenken geretourneerd moeten worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via dit formulier. Vermeld hierbij in het onderwerp alstublieft “retourneren’. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen (typefouten voorbehouden) zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en verpakkingskosten. Eijgelaar Gedenken behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetlocatie worden vermeld.

Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces, vooruit betalen of Telebankieren-iDEAL. Aan een bestelling kunnen nadere (betalings/bestel) voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Eijgelaar Gedenken altijd onder vermelding van het bestelnummer. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eijgelaar Gedenken is het de afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Eijgelaar Gedenken te verrekenen met een vordering van de afnemer op Eijgelaar Gedenken, uit welke hoofde dan ook. Wanneer na 14 dagen geen betaling is ontvangen, wordt automatisch de bestelling verwijdert en teniet gedaan. Mocht u alsnog de producten ontvangen, neem dan even contact op of plaats opnieuw de bestelling.

Levering

Bestelde producten worden bezorgd op het daartoe door de afnemer opgegeven leveradres door PostNL. Bij het plaatsen van de bestelling dient de afnemer alle adressen te controleren en het correcte mailadres in te voeren. Wanneer na levering bekent is dat het afleveradres verkeerd is, zijn alle verdere kosten voor de afnemer. Eijgelaar Gedenken streeft er naar de bestelde artikelen af te (doen) leveren binnen uiterlijk dertig (30) werkdagen na betaling. De hiervoor genoemde termijnen zijn uitdrukkelijk streeftermijnen en geen fatale termijnen. Wanneer de afnemer besluit om, bij een bestelling van meerder artikelen, een aantal artikelen al te laten opsturen. Dan zullen er extra verzend- en verpakkingskosten in rekening worden gebracht. Voor het niet tijdig bezorgen door PostNL kan Eijgelaar Gedenken niet aansprakelijk worden gesteld. Ook is Eijgelaar Gedenken niet verantwoordelijk voor het eventueel zoekraken van poststukken nadat deze zijn aangeboden bij PostNL. Alleen in overleg kunnen artikelen opgehaald worden. U bent dan geen verzend- en verpakkingskosten verschuldigd.

Verzendkosten

Bij bestellingen onder de € 150,00 worden de bezorgkosten aan u doorberekend. Bij bestellingen boven de € 150 rekenen wij geen bezorgkosten.

Bedenktijd

Indien de afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering in oorspronkelijke staat en in de originele verpakking aan Eijgelaar Gedenken te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Dit dient eerst telefonisch of schriftelijk (per mail mag) aan Eijgelaar Gedenken te zijn doorgegeven.

Retourzendingen dienen gericht te worden aan het adres van Eijgelaar Gedenken dat op de internetsite is aangeven na bevestiging van een medewerker. De rechtstreekse kosten en reeds eerder betaalde verzendkosten komen voor rekening van de afnemer. Door Eijgelaar Gedenken met betrekking tot de retour gezonden producten wordt de betaling uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de retour ontvangen producten terugbetaald.

Ten aanzien van de afnemers die natuurlijke personen zijn en die niet handelen in de uitvoergin van een beroep of bedrijf geldt het bepaalde in dit artikel. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst voor de (blijvende) toegankelijkheid van de opgeslagen kopieën. Onverminderd eventuele door Eijgelaar Gedenken bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden te bewaren, is Eijgelaar Gedenken niet verplicht om een eventuele gearchiveerde overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voor de afnemer toegankelijk te houden. Eijgelaar Gedenken stelt middels de internetsites onder meerde volgende informatie beschikbaar:

  • naam, adresgegevens (inclusief mailadres) en inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel;
  • BTW identificatienummer;
  • de belangrijkste kenmerken van de artikelen;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen;
  • de wijze van aflevering en betaling;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • het adres waar afnemer een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het hierboven sub a vermelde adres te zijn, tenzij op internet van Eijgelaar Gedenken anders wordt aangegeven.

Onjuiste / beschadigde zending

De afnemer dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dienen uiterlijke binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de producten schriftelijk (mag ook per mail) en gemotiveerd aan Eijgelaar Gedenken gemeld te worden. Indien is aangetoond (door middel van diverse foto’s) dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden en er gekeken is naar de verzendwijze die door de afnemer is aangegeven tijdens de bestelling, zal Eijgelaar Gedenken uw bestelling retour nemen, mits de afnemer de originele verpakking gebruikt, de originele factuur meestuurt en de afnemer binnen veertien (14) dagen na ontvangst retourneert. Voor adresgegevens moet u eerst contact opnemen met Eijgelaar Gedenken. Door Eijgelaar Gedenken met betrekking tot de retour gezonden producten eventueel terug te betalen bedragen wordt uiterlijk veertien (14) dagen nadat de producten (onbeschadigd voor onjuiste zendingen) geretourneerd zijn door Eijgelaar Gedenken aan de afnemer terugbetaald.

Overmacht

Eijgelaar Gedenken heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk (per mail) aan de afnemer mee te delen en zonder dat Eijgelaar Gedenken gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Eijgelaar Gedenken kan worden toegerekend, omdat hij niette wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door de afnemer besteld product (tijdelijk) niet meer bij Eijgelaar Gedenken of haar toeleverancier voorradig is.

Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van Eijgelaar Gedenken wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor de prestatie bedongen prijs (inclusief BTW). Aansprakelijkheid van Eijgelaar Gedenken voor indirecte schade, daar onder begrepen gevolgschade, verzendschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade is uitgesloten.

Intellectuele eigendomsrechten

De afnemer dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Eijgelaar Gedenken geleverde producten te respecteren. Eijgelaar Gedenken garandeert niet dat de aan de afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (intellectueel eigendoms)recht van derden.

Klachten

Eijgelaar Gedenken doet haar uiterste best om bestellingen op een snelle en correcte wijze te bezorgen. Desondanks kan er toch iets mis gaan met de bezorging. Klachten en/of opmerkingen worden in overleg met de afnemer behandeld. De afnemer kan daartoe schriftelijk contact op nemen met de klantenservice per post of per email via het contactformulier op de website.

Overige

Afwijkende bedingen, wijzigingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts indien er voor zover Eijgelaar Gedenken deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en zijn ondertekend door iemand die namen Eijgelaar Gedenken vertegenwoordigingsbevoegd is en gelden slechts voor de specifieke offerte of overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt of in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, al de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Eijgelaar Gedenken vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. De overige bepalingen blijven te allen tijde volledig van kracht. Alle terugbetalingen geschieden binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het IBAN nummer en naam rekeninghouder of wanneer de producten (onbeschadigd) geretourneerd zijn.